บุคลากร      
นายถาวร   สีทน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
นายสำราญ   ไชยกุฉิน 
 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
 นายเสถียร   ไชยจันทร์      
หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม


 
นายไพทูรย์  สุนทรักษ์
 หัวหน้างานสาธารณูปโภค
ระบบน้ำกินน้ำใช้

นายวินัย   ใจเอื้อ

 หัวหน้างานสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า

 
นายวินัย  ใจเอื้อ
หัวหน้างานบริการชุมชน


นางจันทร์เพ็ญ   ใจเอื้อ 
หัวหน้างานบริการดนตรีและนาฏศิลป
 
   
นายวิชัย   ทาจันทร์
หัวหน้างานสำนักงานห้องสมุด
 

นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
หัวหน้างานวิทยุโรงเรียน

นางจำปา  ประทุมถิ่น
     หัวหน้างานสำนักงานโภชนาการโรงเรียน
 
นางสาวทวีวรรณ  มงคลศิลป์
ผู้ควบคุมดูแลแม่บ้าน

นางดาวรณี  บุญสอด
หัวหน้าสำนักงาน
นางสุรีพร  สุนทรรักษ์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 
 


นายจิระ  บุญเสริม
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางนิภาพร   มีแสง
หัวหน้างานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

นายสมศักดิ์  สุทธิ์จิตธรรม
กรรมการและเลขานุการฯ

นางสาวมินตรา โคตรมิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
นายพิสิฐ  พิมพชัย
หัวหน้างานยานพาหนะ

 


สรุป งานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป


ฺฺBy>>>>>>>>>>>>>>>  Dawraneee/่japoa_ca@anc.ac.th

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรม
Comments